Verwerken...
How Does The Back Of An Opal And Its Cut Determine The Value Of An Opal?
Hoe bepalen de achterkant van een opaal en zijn snit de waarde van een opaal?
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

How Does The Back Of An Opal And Its Cut Determine The Value Of An OpalOpal buyers always ask about the strength and durability of an Opal if it has inclusions or sandy potch on the back. We will answer your questions and discuss how the back of the Opal can also affect the value. It is an important question.

It is worth remembering that opal forms in sandstone so you can expect some sand to be in the Opal naturally. Having cut thousands of Australian Black Opals over the last 25 years, I have seen almost every type of backing imaginable. I have operated cutting factories and have noted all the different appearances of the backs of opals. Watching how jewelers set Opal with inclusions and sand on the base of the Opal gives great insight into how it affects the overall stone.

The biggest problem that Jewelers experience is setting cheese block cut (Opals with straight sides). It is difficult to have claws to hold the ring tight or the Opal can be thin. Opal can chip when too much pressure is applied to the ring. The backing of an Opal only causes a problem for Jewellers when there is sand on the sides of Opal. We will go into the things to look for a little bit later.

What is Potch?

Potch on the base of the Opal is the material that has mixed with the silica when formed over millions of years. Potch does not have Opal colours. When water has seeped through cracks in the earth and fills empty cavities sometimes the sides will catch some sand and trap it in the Opal. Other times some dark minerals such as sand and rock can also get trapped. Some potch also has silica in it and is hard.

It should be noted that not all sandy potch is equal. There are different levels of stability. Sand can be fine and loose or it can be hard and stable. There is a special type of sandy matrix called ‘shin cracker’ which is sand mixed with Silica. This type of sand is extremely hard and stable.

Shin crackerblack opal and sand in potch

With my system I value an Opal on different criteria before looking at the back of the Opal. The questions I ask myself when looking at the top of the Opal is to gauge the body tone and brightness as well as the shape and colour intensity.

 • A well cut stone looks appealing and is in balance.
 • A high lustre (quality of the polish) is preferred which highlights the colours.

So in few seconds you have appraised and valued the Opal.

Then I think how quickly will this Opal sell, is it a popular oval shape of freeform shape. Some free form shapes are perfect rhythmical shapes of nature and sell quickly. Others are odd freeform shape and are slow sellers that need good a jeweler to set.

The Next stage of valuing Opal is looking more closely at details.

 • Is the colour directional or full face?
  • If full face of color, the price increases
 • If it has a unique and clean pattern that will increase the value

 • If it is a symmetrical cabochon, the price increases

 • Is it free of cracks and inclusions visible to the naked eye?

 • Lastly I look at the bottom of the Opal.

So if we take a beautiful solid Black Opal from Lighting Ridge as our base Opal and compare it with a Black Opal with a sandy back it may be worth 30% less. If the stone has deep sand in it which makes the stone weaker it could sell for 50% less.

How To Judge The Base Of An Opal

Acceptable Backing

The Opal has a clean black base or meets the following criteria that will slightly have minimal effect in the value of an Opal:

 • Some sand on the back is acceptable
 • Potch on the bottom of Opal has small areas of grey potch on black potch
 • Base has webbing lines

Acceptable backing of an opalAcceptable backing of an opalAcceptable backing of an opalAcceptable backing of an opal

Backings That Will Affect The Value Of The Stone

 • Sandy potch on the side of the Opal. This makes it difficult for a Jeweller to set
 • Opal has a window and part of it is transparent when viewing on top
 • Sandy potch on the side of the Opal will force it to be bezel set instead of claw set
 • Large areas of sandy potch on the base
 • Pitted base with potch. Basically holes in bottom
 • Sandy potch close to where the claws will hold the stone. This might cause the setting to not be strong enough to hold.
 • If it is a crystal stone which is transparent you can see the sand from the face. This usually lowers the value but some people like a 3D effect of the inclusions in the stone.
 • Thin Opal or Opal that has a deep sand in the back will make the stone weak as it may break when knocked.
 • Some jewelers can reinforce the base to add strength like a doublet but this stone must be declared as a treated stone.
 • If a stone is thin the jeweller can set it deep in a bezel setting which protects the stone from knocks.

Example of Backings To Be Aware Of

 • backing of an opal that could cause problemsIf the sand is deep and goes up the side it could cause problems.
 • backing of an opalIf the sand on the back of this Opal is deep it could cause weakness.
 • backing of an opalIt is worth checking that the back of this stone does not contain any cracks.

As you can see the backing of an Opal can affect the value of an Opal but only when there is significant sand or holes. The most important thing to look at first when judging an Opal is the aesthetics from the top. These factors (color, base body tone, symmetry) all contribute to the final price of an Opal. The backing plays a minor role in valuing the final Opal.

Now That You Know What To Look For Check Out Our Opals

Hoe bepalen de achterkant van een opaal en zijn snit de waarde van een opaal Kopers van opalen vragen altijd naar de sterkte en duurzaamheid van een opaal als deze is voorzien van insluitsels of zanderige potch op de rug. We zullen uw vragen beantwoorden en bespreken hoe de achterkant van de Opal ook de waarde kan beïnvloeden. Het is een belangrijke vraag.

Het is de moeite waard om te onthouden dat opaal zich vormt in zandsteen, zodat u kunt verwachten dat wat zand zich natuurlijk in het Opaal bevindt. Na de afgelopen 25 jaar duizenden Australische Black Opals te hebben gesneden, heb ik bijna elk denkbaar type achtergrond gezien. Ik heb snijfabrieken geëxploiteerd en heb de verschillende verschijningsvormen van de achterkant van opalen opgemerkt. Kijken hoe juweliers Opal plaatsen met insluitsels en zand aan de basis van de Opal geeft veel inzicht in hoe het de algehele steen beïnvloedt.

Het grootste probleem dat juweliers ervaren is het plaatsen van kaasblokjes (Opalen met rechte kanten). Het is moeilijk om klauwen te hebben om de ring strak te houden of de Opal kan dun zijn. Opaal kan afbrokkelen als er te veel druk op de ring wordt uitgeoefend. De achterkant van een Opal veroorzaakt alleen een probleem voor juweliers als er zand aan de zijkanten van Opal is. We zullen later op de dingen ingaan om een beetje te zoeken.

Wat is Potch?

Potch op basis van de Opal is het materiaal dat zich gedurende miljoenen jaren met het silicium heeft gemengd. Potch heeft geen Opal-kleuren. Wanneer water door scheuren in de aarde is sijpelt en lege holten vult, vangen de zijkanten soms wat zand op en vangen het op in het Opaal. Soms kunnen ook donkere mineralen zoals zand en steen vast komen te zitten. Sommige potch bevat ook silica en is hard.

Opgemerkt moet worden dat niet alle zanderige potch gelijk is. Er zijn verschillende niveaus van stabiliteit. Zand kan fijn en los zijn of het kan hard en stabiel zijn. Er is een speciaal type zanderige matrix genaamd 'shin cracker', wat zand gemengd met silicium is. Dit type zand is extreem hard en stabiel.

Scheencrackerzwart opaal en zand in potch

Met mijn systeem waardeer ik een Opal op verschillende criteria voordat ik naar de achterkant van de Opal kijk. De vragen die ik mezelf stel als ik naar de bovenkant van de Opal kijk, zijn het meten van de lichaamstint en helderheid , evenals de vorm en kleurintensiteit.

 • Een goed gesneden steen ziet er aantrekkelijk uit en is in balans.
 • Een hoge glans (kwaliteit van de polish) heeft de voorkeur die de kleuren benadrukt.

Dus in enkele seconden heb je de Opal beoordeeld en gewaardeerd.

Dan denk ik hoe snel dit Opaal zal verkopen, is het een populaire ovale vorm van vrije vorm. Sommige vrije vormen zijn perfecte ritmische vormen van de natuur en verkopen snel. Anderen hebben een vreemde vrije vorm en zijn trage verkopers die een goede juwelier nodig hebben om in te stellen.

De volgende fase van het waarderen van Opal gaat dieper in op details.

 • Is de kleur directioneel of volledig gezicht?
  • Als het volledige gezicht van kleur is, stijgt de prijs
 • Als het een uniek en schoon patroon heeft dat de waarde verhoogt

 • Als het een symmetrische cabochon is, stijgt de prijs

 • Is het vrij van scheuren en insluitsels zichtbaar voor het blote oog?

 • Tot slot kijk ik naar de onderkant van de Opal.

Dus als we een mooie solide Black Opal van Lighting Ridge als onze basis Opal nemen en deze vergelijken met een Black Opal met een zanderige rug, kan deze 30% minder waard zijn. Als de steen diep zand bevat waardoor de steen zwakker wordt, kan deze voor 50% minder worden verkocht.

Hoe de basis van een opaal te beoordelen

Acceptabele ondersteuning

De Opal heeft een zuivere zwarte basis of voldoet aan de volgende criteria die een minimaal effect hebben op de waarde van een Opal:

 • Wat zand op de rug is acceptabel
 • Potch op de bodem van Opal heeft kleine delen grijze potch op zwarte potch
 • Base heeft webbing-lijnen

Acceptabele steun van een opaalAcceptabele steun van een opaalAcceptabele steun van een opaalAcceptabele steun van een opaal

Backings die de waarde van de steen beïnvloeden

 • Sandy potch aan de zijkant van de Opal. Dit maakt het moeilijk voor een juwelier om in te stellen
 • Opal heeft een venster en een deel ervan is transparant bij weergave bovenaan
 • Sandy potch aan de zijkant van de Opal dwingt het om bezel set in plaats van klauw set
 • Grote delen van zanderige potch op de basis
 • Ontpit bodem met potch. In principe gaten in de bodem
 • Sandy potch dicht bij waar de klauwen de steen zullen vasthouden. Hierdoor kan de instelling niet sterk genoeg zijn om vast te houden.
 • Als het een kristalsteen is die transparant is, kun je het zand van de voorkant zien. Dit verlaagt meestal de waarde, maar sommige mensen houden van een 3D-effect van de insluitsels in de steen.
 • Dun Opaal of Opaal met een diep zand in de rug zal de steen zwak maken omdat deze kan breken wanneer er op wordt geslagen.
 • Sommige juweliers kunnen de basis versterken om kracht toe te voegen als een doublet, maar deze steen moet worden verklaard als een behandelde steen.
 • Als een steen dun is, kan de juwelier hem diep in een bezel zetten die de steen tegen stoten beschermt.

Voorbeeld van backings om op te letten

 • steun van een opaal dat problemen kan veroorzaken Als het zand diep is en opzij gaat, kan dit problemen veroorzaken.
 • steun van een opaal Als het zand aan de achterkant van deze Opal diep is, kan dit zwakte veroorzaken.
 • steun van een opaal Het is de moeite waard om te controleren of de achterkant van deze steen geen scheuren bevat.

Zoals je kunt zien, kan de achterkant van een Opal de waarde van een Opal beïnvloeden, maar alleen als er veel zand of gaten zijn. Het belangrijkste om eerst naar te kijken bij het beoordelen van een Opal is de esthetiek van bovenaf. Deze factoren (kleur, basislichaamstint, symmetrie) dragen allemaal bij aan de uiteindelijke prijs van een opaal. De achtergrond speelt een ondergeschikte rol bij het waarderen van de uiteindelijke Opal.

Nu je weet waar je op moet letten, bekijk je onze opalen

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

13 mensen vonden dit artikel nuttig

Zoek de Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 artikelen
Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen