Verwerken...
Is Australian Opal Expensive? The Truth About Australian Opal Prices and Value
Is Australian Opal duur? De waarheid over Australische opaalprijzen en waarde
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Is Australian Opal ExpensiveOpal is a stunning iridescent natural gemstone made from silica mineral. Unlike its crystalline family members, quartz and agate, opal is non-crystalline, meaning its composition is amorphous silica instead of crystal. What makes opal distinct is its ability to flash fiery colors from the depths of the gemstone. When light hits an opal, the chips of silica inside the gemstone bounce it around and refract it in a vivid display of fiery colors. This is just one of the features that makes opals so popular and in turn, pricey. Did you come here for opal prices and value? Then let’s get straight to the question on everyone’s mind: is Australian Opal expensive?

There are countless attributes that make opals a desirable gemstone for both collectors and jewelry lovers. In this article, we’re focusing specifically on the price of Australian Opal to help you know what to pay as a buyer. To properly address price points, we need to step back and take a broad look at Australian Opal.

What is Australian Opal?

Opals exist globally, however the largest supply of opals comes from Australia. In fact, Australian Opals make up a whopping 95% of the international supply of opal gemstones.

What makes Australia the prime nursery for opals? It boils down to the geological conditions of certain regions in Australia. These areas contain rock formations that foster the growth and production of sedimentary opal. Opal thrives in specific locations, where millions of years ago geothermal springs flowed. Slowly over time the minerals deep in the earth made their way to the surface and grew in bedrock cavities to form opal.

If you look at a map of Australia and pinpoint these locations, you’ll quickly realize that opal exists abundantly across the country. From the bush to the Outback, Australia is renowned for its natural and geological wonders. The most prominent locations of opal production exist in Australian Opal fields like Lightning Ridge, Queensland, South Australia, Mintabie and Yowah.

Is Australian Opal Expensive The Truth About Australian Opal Prices and Value

How Much is Australian Opal Worth?

To truly assess the value of Australian Opal is no easy task. That’s because each specimen has a multitude of factors that make it an entirely unique stone. For years, there was no hard and fast way to classify opals into a value system. To this day, prices of Australian Opal will invariably shift depending on the factors that affect the quality of the stone.

Factors That Dictate The Value of Australian Opal

Instead, we can look at the variables and features of each stone to get better acquainted with its value. There are precisely 10 factors that influence the price of opal: color, play of color, pattern, body tone, brightness, shape, inclusions (flaws), which opal field it came from, natural or treated and origin. While these variables relate to the physical properties of the stone, there is one outlying factor: supply and demand. When opal supply is low, the prices skyrocket. Conversely, high supply drops the price of Australian Opal.

Even with these factors in play, Australian Opal prices vary depending on where you buy it, how the miner evaluated it and what kind of opal it is. Let’s explore some of the ways Australian Opal is valued and priced.

How Expensive is Australian Opal?

Australian Opals have a reputation for being the most expensive opals in the world. After all, the most rare uncut opal, the “Fire of Australia,” is valued at a cool $675,000. This opal specimen is about the size of a softball and worth over a half million dollars.

Is Australian opal expensive? Yes. Do you have to pay hundreds of thousands of dollars to own it? No.

Appraising opal gemstones is an artform. Below are some of the most popular Australian Opal options and their relative price points. It’s important to consider that these are not cemented figures, rather estimates based on current market value.

Australian Opal Value Per Carat

When opal is extracted, miners carry out large rough specimens which are sorted and either sold as opal doublet stonesopalized fossilsrough opal specimens or prepared to be cut into a variety of opal gemstones for jewelry. Once categorized, opals are sold in price per carat, or weight. Because there are so many opal fields in Australia, there really is no singular form of opal. This means that opal costs can vary from about $10 per carat to approximately $6,000 per carat. To hone in on how expensive Australian Opal is, it’s smart to narrow your search by a specific type of opal.

Types of Australian Opals

If there’s one thing we know for sure it’s this: not all opals are created equal. Each gemstone is entirely unique from the next. Two highly popular classes of Australian Opal are Black Opal and Fire Opal. How much do they cost?

Black Opal Value

Australian Black Opal from Lightning Ridge is held in high esteem and serve as the yardstick by which all other opals are measured. Black Opal prices vary from roughly $30 per half carat, up to $1,500 per carat. This is only the .5-1 carat range. High quality Black Opals weighing 5-10 carats can cost up to $50,000.

Is Australian Opal Expensive The Truth About Australian Opal Prices and Value

Australian Fire Opal Prices

Fire Opal from Australia ranges from clear to yellow to fiery golden orange. These Australian Opals are valued for their shiny luster and hardness. Compared to Black Opal, Fire Opal is more affordable with price points ranging from $70 per half carat, to $1,000 for 3.5 carats.

What is the Most Expensive Opal?

The most expensive recorded Australian Opal is the “Olympic Australis,” weighing an astonishing 17,250 carats. Impressive! This massive opal specimen comes from Coober Pedy in South Australia and was valued at $1.7 million USD., making it the most expensive opal in Australian history.  

As you can see, there is no concrete formula for valuing Australian opals because each is so unique. To properly answer the question, “is Australian Opal expensive?” requires digging into the specific variables of each and every opal specimen or gemstone. Few gems are as difficult to appraise as opals, which is in large part because few gems are as rare and dynamic as Australian opals.

SHOP FOR AUSTRALIAN OPALSIs Australian Opal duur Opal is een prachtige iriserende natuurlijke edelsteen gemaakt van mineraal siliciumoxide. In tegenstelling tot zijn kristallijne familieleden, kwarts en agaat, is opaal niet-kristallijn, wat betekent dat de samenstelling amorf silicium is in plaats van kristal. Wat opaal onderscheidt, is het vermogen om vurige kleuren te laten flitsen vanuit de diepten van de edelsteen. Wanneer licht een opaal raakt, stuiteren de chips van silica in de edelsteen rond en breken het in een levendige weergave van vurige kleuren. Dit is slechts een van de functies die opalen zo populair en op zijn beurt prijzig maakt. Kwam je hier voor opaalprijzen en waarde? Laten we dan meteen beginnen met de vraag aan iedereen: is Australian Opal duur?

Er zijn talloze attributen die opalen een gewenste edelsteen maken voor zowel verzamelaars als liefhebbers van sieraden. In dit artikel richten we ons specifiek op de prijs van Australian Opal om u te helpen weten wat u als koper moet betalen. Om prijspunten goed aan te pakken, moeten we een stapje terug doen en een brede blik werpen op Australian Opal.

Wat is Australian Opal?

Opalen bestaan wereldwijd, maar het grootste aanbod van opalen komt uit Australië. Australian Opals vormen zelfs maar liefst 95% van het internationale aanbod van opaal edelstenen.

Wat maakt Australië de beste kwekerij voor opalen? Het komt neer op de geologische omstandigheden van bepaalde regio's in Australië. Deze gebieden bevatten rotsformaties die de groei en productie van sedimentair opaal bevorderen. Opaal gedijt op specifieke locaties, waar miljoenen jaren geleden geothermische bronnen stroomden. Langzaam na verloop van tijd vonden de mineralen diep in de aarde hun weg naar het oppervlak en groeiden in gesteenteholten om opaal te vormen.

Als je naar een kaart van Australië kijkt en deze locaties lokaliseert, zul je je snel realiseren dat opaal in het hele land overvloedig bestaat. Van de bush tot de Outback, Australië staat bekend om zijn natuurlijke en geologische wonderen. De meest prominente locaties voor opaalproductie bestaan in Australische opaalvelden zoals Lightning Ridge, Queensland, Zuid-Australië, Mintabie en Yowah.

Is Australian Opal duur De waarheid over prijzen en waarde van Australian Opal

Hoeveel is Australian Opal Worth waard?

Het is niet eenvoudig om de waarde van Australian Opal echt te beoordelen. Dat komt omdat elk exemplaar een veelvoud aan factoren heeft waardoor het een geheel unieke steen is. Jarenlang was er geen harde en snelle manier om opalen in een waardesysteem te classificeren. Tot op de dag van vandaag zullen de prijzen van Australian Opal altijd veranderen, afhankelijk van de factoren die de kwaliteit van de steen beïnvloeden.

Factoren die de waarde van Australian Opal dicteren

In plaats daarvan kunnen we kijken naar de variabelen en kenmerken van elke steen om de waarde ervan beter te leren kennen. Er zijn precies 10 factoren die de prijs van opaal beïnvloeden : kleur, kleurenspel, patroon, lichaamstint, helderheid, vorm, insluitsels (gebreken), uit welk opaalveld het kwam, natuurlijk of behandeld en oorsprong. Hoewel deze variabelen betrekking hebben op de fysische eigenschappen van de steen, is er één externe factor: vraag en aanbod. Wanneer het opaalaanbod laag is, schieten de prijzen omhoog. Omgekeerd daalt een hoog aanbod de prijs van Australian Opal.

Zelfs met deze factoren spelen de prijzen van Australian Opal af, afhankelijk van waar je het koopt, hoe de mijnwerker het evalueerde en wat voor soort opaal het is. Laten we eens kijken naar enkele manieren waarop Australian Opal wordt gewaardeerd en geprijsd.

Hoe duur is Australian Opal?

Australian Opals hebben de reputatie de duurste opalen ter wereld te zijn. De meest zeldzame ongesneden opaal, de "Fire of Australia", wordt immers gewaardeerd op een coole $ 675.000. Dit opaalexemplaar is ongeveer zo groot als een softbal en meer dan een half miljoen dollar waard.

Is Australisch opaal duur? Ja. Moet u honderdduizenden dollars betalen om het te bezitten? Nee.

Het beoordelen van opaal edelstenen is een kunstvorm. Hieronder vindt u enkele van de populairste opties van Australian Opal en hun relatieve prijspunten. Het is belangrijk om te bedenken dat dit geen gecementeerde cijfers zijn, maar schattingen op basis van de huidige marktwaarde.

Australische opaalwaarde per karaat

Wanneer opaal wordt gewonnen, voeren mijnwerkers grote ruwe specimens uit die worden gesorteerd en ofwel worden verkocht als opaal doublet stenen , opaal gemaakte fossielen , ruwe opaal specimens of bereid om te worden gesneden in een verscheidenheid van opaal edelstenen voor sieraden. Eenmaal gecategoriseerd, worden opalen verkocht in prijs per karaat of gewicht. Omdat er zoveel opaalvelden in Australië zijn, is er echt geen enkele vorm van opaal. Dit betekent dat opaalkosten kunnen variëren van ongeveer $ 10 per karaat tot ongeveer $ 6.000 per karaat. Om te weten hoe duur Australian Opal is, is het slim om je zoekopdracht te verfijnen met een specifiek type opaal.

Soorten Australische Opalen

Als er iets is waarvan we zeker weten dat het dit is: niet alle opalen zijn hetzelfde. Elke edelsteen is volledig uniek vanaf de volgende. Twee zeer populaire klassen van Australian Opal zijn Black Opal en Fire Opal. Hoeveel kosten ze?

Black Opal Value

Australian Black Opal van Lightning Ridge staat in hoog aanzien en dient als maatstaf waarmee alle andere opalen worden gemeten. Black Opal prijzen variëren van ongeveer $ 30 per half karaat, tot $ 1500 per karaat. Dit is alleen het .5-1 karaatsbereik. Hoogwaardige Black Opals met een gewicht van 5-10 karaat kan tot $ 50.000 kosten.

Is Australian Opal duur De waarheid over prijzen en waarde van Australian Opal

Australian Fire Opal Prijzen

Fire Opal uit Australië varieert van helder tot geel tot vurig goudoranje. Deze Australian Opals worden gewaardeerd om hun glanzende glans en hardheid. In vergelijking met Black Opal is Fire Opal goedkoper met prijspunten variërend van $ 70 per half karaat tot $ 1.000 voor 3,5 karaat.

Wat is de duurste opaal?

De duurste geregistreerde Australische Opal is de "Olympic Australis", met een verbazingwekkende 17.250 karaat. Indrukwekkend! Dit enorme opaalmonster is afkomstig van Coober Pedy in Zuid-Australië en werd gewaardeerd op $ 1,7 miljoen USD, waardoor het het duurste opaal in de Australische geschiedenis is.

Zoals u kunt zien, is er geen concrete formule voor het waarderen van Australische opalen omdat elk zo uniek is. Om de vraag goed te beantwoorden, "is Australian Opal duur?", Moet je de specifieke variabelen van elk opaalspecimen of edelsteen doorgronden. Weinig edelstenen zijn zo moeilijk te beoordelen als opalen, wat voor een groot deel komt omdat weinig edelstenen zo zeldzaam en dynamisch zijn als Australische opalen.

WINKEL VOOR AUSTRALISCHE OPALENDeze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

4 mensen vonden dit artikel nuttig
A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
19 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
37 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
18 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 artikelen
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
101 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
14 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen