Verwerken...
How To Drill A Hole In Opal
Hoe een gat in opaal te boren?
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

To drill a hole in Opal is not as simple as it sounds. We find many people buy Opal or Gemstones and try to drill a hole in it and don’t succeed. This can be very frustrating if the following procedure is not followed.

Here is a home made version made out in the opal fields Winton Queensland for drilling holes in boulder opals.

how to drill an opal

Its a dremel drill set up on a hand press shaft so it can be levered up or down. On the base he has set up adjustable drill shank to hold the bottom drill. This is a great idea as if anyone has tried to drill hole it is hard to get the holes to match up.

As if you try and drill all the way though the opal will chip at the end so this system is easy to make at home and to drill holes both ends of the opal and thy will match perfectly.

What tools do I need to Drill a Hole In Opal?

how to drill a hole in opalhow to drill a hole in opal

Diamond tip drills are suitable for drilling small quantities of Opals. These drill bits have been tipped with diamonds of different grades and shapes can be round, arrow pointed, long shape or hollow point. 120 grit is suitable for drilling holes.

These drill bits can be attached to any standard home drill or dremel drill but if the drill speed is set on high speed the diamonds will burn off in a matter of seconds. This happens frequently as there is incredible heat when a diamond drill bit touches the stone and it needs constant water on the stone when you drill. The drill must be on slow speed.

Standard home drill attachments that hold a drill are suitable but you will need a block to hold the Opal stable for drilling.

How to Drill A Hole In Opal

 1. Drill a hole only half way through the stone. To start the hole tilt the drill and slowly with no force go to vertical if the drill is hand held. Keep removing the drill bit from the hole to clean out excess material and this allows water to wash out the hole and keep the drill from over heating. Do not use pressure to drill the hole.

 2. Then turn the stone and drilled in from the other side so that the join is in the middle of the Opal. This is not easy to get exact but if you just drill all way through the Opal the drill will protrude on the other side and it will chip off edges and you will get an unsatisfactory finish.

Tips

 • Some commercial clamps are available that can turn the stone over 180 degrees

 • Wooden clamps can be made but it is important that you can turn the stone over and drill in exact hole so it is a clean join

 • Some cutters glue the Opal to bench so it is solid and then drill the hole

 • If your drill doesn’t have slow speed control keep the depth of drill so it is only slightly touching the stone

 • Slow speed slow work is best and plenty of water

 • Have a tube or hose connected to tap so water flow is constant

 • Set drill to slowest speed 7,000 to 10,000 rpm, this is slowest setting on dremel drills

 • Many large cutting factories have sonic drilling machines and these cut a hole by using a high frequency vibration. This is good for large commercial operators but are expensive and the cheap versions that we have seen do not give a satisfactory finish.

Making Opal Beads

Standard diamond tip wheels can be purchased that are 3-4 inches wide and these are curved so semi shaped beads are formed. Most are 100 to 140 grit.

To start shape the opal, mainly boulder opal or ironstone opal with colour bars to a rectangular shape are best. This long rectangular shape fits against the diamond tip curved wheel by another attachment that can be spinning or manually turned. The result will be uniform beads with two blocks on each end that can be sliced off with a saw blade.

Many cutters do get disappointed when making beads as rough is usually good to start but, most of the colour disappears when making beads so make sure you use Rough Opal that has colour veins running through them as they normally produce a good finished bead.

This bead cutting machine will make the boulder opal beads perfectly round. First the cuter has to cut the opal into a rectangular shape to make the bead. If you have ever tried to cut an opal into a round shape you will realize how difficult this is.

bead shaping machinebead cutting machine

Tips

 • Matrix opal is also suitable for making beads

 • Black Opal is rarely used to make beads due to cost of Opal Rough

Polishing Tips

 • Rubber tips are also useful when making holes or polishing undulating surfaces on Opals.

 • Diamond impregnated rubber tips are ideal for finishing off edges after the hole is drilled or any undulating surface.

 • If you don’t have any rubber tips you can set up 1-2 inch diameter sandpaper on flexible rubber disk and use contact adhesive glue so sandpapers can be changed easily when worn.

 • No water is required.

 • You must have air suction to take air away and wear a mask whenever polishing with no water.

 • Vacuum cleaners can be used but it must have a strong suction and most household vacuums are not strong enough to take dust particles away from your face and mouth.

 • For the final polish you can use a lap and polishing power made into paste with concave and convex heads. They are good for difficult to get at spots especially on undulating Boulder Opal.

 • Opal books are also helpful in giving practical advice for Opal cutting and polishing. Example ‘Opal & How to work it’ by Frank Barnet.

I’m sure that you will agree that after you try and make some beads yourself you will appreciate why good quality Opal Beads are so expensive.

SHOP FOR OPALS

Een gat boren in Opal is niet zo eenvoudig als het klinkt. We merken dat veel mensen opaal of edelstenen kopen en er een gat in proberen te boren, maar dat niet lukt. Dit kan erg frustrerend zijn als de volgende procedure niet wordt gevolgd.

Hier is een zelfgemaakte versie gemaakt in de opaalvelden Winton Queensland voor het boren van gaten in boulder-opalen.

hoe een opaal te boren?

Het is een dremel-boormachine die op een handpersas is geplaatst, zodat deze omhoog of omlaag kan worden gehesen. Op de basis heeft hij een verstelbare boorschacht opgesteld om de onderste boor vast te houden. Dit is een geweldig idee, want als iemand heeft geprobeerd een gat te boren, is het moeilijk om de gaten bij elkaar te krijgen.

Alsof je helemaal probeert te boren, hoewel het opaal aan het einde zal afbrokkelen, dus dit systeem is gemakkelijk thuis te maken en om gaten aan beide uiteinden van het opaal te boren en je past perfect bij elkaar.

Welke gereedschappen heb ik nodig om een gat in opaal te boren?

hoe boor je een gat in opaal?hoe boor je een gat in opaal?

Diamantboren zijn geschikt voor het boren van kleine hoeveelheden Opalen. Deze boren zijn getipt met diamanten van verschillende gradaties en vormen kunnen rond, pijlpuntig, lange vorm of holle punt zijn. 120 grit is geschikt voor het boren van gaten.

Deze boren kunnen worden bevestigd aan elke standaard boormachine of dremelboor, maar als de boorsnelheid op hoge snelheid wordt ingesteld, zullen de diamanten binnen enkele seconden afbranden. Dit gebeurt vaak omdat er ongelooflijke hitte is wanneer een diamantboor de steen raakt en er constant water op de steen nodig is wanneer je boort. De boor moet op lage snelheid zijn.

Standaard boorhulpstukken voor thuis die een boor bevatten, zijn geschikt, maar je hebt een blok nodig om de Opal stabiel te houden om te boren.

Hoe een gat in opaal te boren?

 1. Boor een gat slechts halverwege de steen. Om het gat te starten, kantelt u de boor en gaat u langzaam zonder kracht naar verticaal als de boor in de hand wordt gehouden. Blijf de boor uit het gat verwijderen om overtollig materiaal te verwijderen, zodat water uit het gat kan spoelen en de boor niet oververhit raakt. Gebruik geen druk om het gat te boren.

 2. Draai dan de steen om en boor er vanaf de andere kant in zodat de voeg in het midden van de Opaal komt. Dit is niet gemakkelijk om exact te krijgen, maar als je gewoon helemaal door de Opal boort, steekt de boor aan de andere kant uit en worden de randen afgebroken en krijg je een onbevredigende afwerking.

Tips

 • Er zijn enkele commerciële klemmen beschikbaar die de steen 180 graden kunnen draaien

 • Houten klemmen kunnen worden gemaakt, maar het is belangrijk dat u de steen kunt omdraaien en in het exacte gat kunt boren, zodat het een schone verbinding is

 • Sommige snijders lijmen de Opal op de bank zodat deze stevig is en boren vervolgens het gat

 • Als uw boormachine geen lage snelheidsregeling heeft, houdt u de boordiepte zo dat deze de steen maar een klein beetje raakt

 • Langzame snelheid langzaam werken is het beste en veel water

 • Zorg dat er een buis of slang op de kraan is aangesloten, zodat de waterstroom constant is

 • Stel de boor in op de laagste snelheid van 7.000 tot 10.000 tpm, dit is de langzaamste instelling op dremel-boren

 • Veel grote snijfabrieken hebben sonische boormachines en deze boren een gat door middel van een hoogfrequente trilling. Dit is goed voor grote commerciële operators, maar is duur en de goedkope versies die we hebben gezien, geven geen bevredigende afwerking.

Opaal kralen maken

Er kunnen standaard diamanten tipwielen worden gekocht die 3-4 inch breed zijn en deze zijn gebogen, zodat er semi-vormige kralen worden gevormd. De meeste zijn 100 tot 140 grit.

Om te beginnen met het vormen van het opaal, zijn voornamelijk boulder opaal of ijzersteen opaal met kleurbalken tot een rechthoekige vorm het beste. Deze lange rechthoekige vorm past tegen het gebogen wiel met diamantpunt door een ander hulpstuk dat kan draaien of handmatig kan worden gedraaid. Het resultaat zijn uniforme kralen met aan elk uiteinde twee blokken die met een zaagblad kunnen worden afgesneden.

Veel snijders raken teleurgesteld bij het maken van kralen, want ruw is meestal goed om te beginnen, maar de meeste kleur verdwijnt bij het maken van kralen, dus zorg ervoor dat je Rough Opal gebruikt met kleuraders die er doorheen lopen, omdat ze normaal gesproken een goed afgewerkte kraal produceren.

Deze kralensnijmachine maakt de boulder opaal kralen perfect rond. Eerst moet de leukerd het opaal in een rechthoekige vorm snijden om de kraal te maken. Als je ooit hebt geprobeerd een opaal in een ronde vorm te snijden, zul je je realiseren hoe moeilijk dit is.

kraal vormmachinekraal snijmachine

Tips

 • Matrix opaal is ook geschikt voor het maken van kralen

 • Black Opal wordt zelden gebruikt om kralen te maken vanwege de kosten van Opal Rough

Polijsttips

 • Rubberen tips zijn ook handig bij het maken van gaten of het polijsten van golvende oppervlakken op Opals.

 • Met diamanten geïmpregneerde rubberen punten zijn ideaal voor het afwerken van randen nadat het gat is geboord of een golvend oppervlak.

 • Als je geen rubberen punten hebt, kun je schuurpapier met een diameter van 1-2 inch op een flexibele rubberen schijf plaatsen en contactlijm gebruiken, zodat schuurpapier tijdens het dragen gemakkelijk kan worden verwisseld.

 • Er is geen water nodig.

 • U moet luchtaanzuiging hebben om lucht weg te nemen en een masker dragen wanneer u polijst zonder water.

 • Stofzuigers kunnen worden gebruikt, maar deze moeten een sterke zuigkracht hebben en de meeste huishoudelijke stofzuigers zijn niet sterk genoeg om stofdeeltjes van uw gezicht en mond te verwijderen.

 • Voor de laatste polijstbeurt kun je een lap en polijstkracht gebruiken die tot pasta is gemaakt met concave en convexe koppen. Ze zijn goed voor moeilijk bereikbare plekken, vooral op golvende Boulder Opal.

 • Opaalboeken zijn ook nuttig bij het geven van praktisch advies voor het snijden en polijsten van Opaal. Voorbeeld 'Opal & How to work it' van Frank Barnet.

Ik ben er zeker van dat u het ermee eens zult zijn dat nadat u zelf een paar kralen heeft geprobeerd, u zult begrijpen waarom opaalkralen van goede kwaliteit zo duur zijn.

WINKEL OPALEN

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

13 mensen vonden dit artikel nuttig

Zoek de Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 artikelen
Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen