Verwerken...
How to Carve Opal
Hoe Opal te snijden
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

opal carvingMany cutters still find it a mystery on how to carve Opal. Artistic carvings are popular for jewelry or specimens. Opals that suit pendants look fantastic and one-off unique carved pieces are popular on jewelry and many opal specimens that might be considered as paper weights are now popular with that extra bit of carving on them.

Boulder opal

Boulder opaI is one of the most popular opals for carving due to large sizes and unusual shapes and patterns in the opals. The opal can actually decide its fate just by looking at how it was formed and to follow colour veins in the ironstone.

Black opal

Professional cutters charge $50 to $100 per hour to carve good black opal rough specimens. It is worth paying extra to get professional finish on an expensive black opal, as opal colours can be tricky to follow and polish correctly

Black opals that have thin colour bars are hard to carve, but sometimes you will find potch and colours in swirl pattern and these are ideal to practise carving on as they are not expensive but if carved correctly they can make stunning specimen.

Crystal opal

These crystal opals are generally easy to carve and the size is not too large so the cutter can get the best polish.

Ethiopian Opal

Ethiopian crystal opal is easy to work with and most carvings have no potch but fully opal colours and easy to give good polish. Ethiopian Opal Specimens with Phantom inclusion inside can be carved to make unique specimen and they do look so unique on display and we are attaching interesting article on how phantom inclusions are formed.

Type of Carving

The most popular carvings are artistic carvings or tribal designs. Many designs that look like tribal designs are popular. Tribes like Red Indians, Eskimos and Aborigine designs are popular. The next most popular design is modern artistic designs that are found in nature, designs like shells or leaves.

Animal designs are not easy to do and most opal carvings with animals are made in Asia due to labour costs to make design.

indian opal head carving

Opal Indian head carvings are very popular. They are mostly carved into boulder opal due to the large size that is required, as most are few inches’ wide

Some crystal can be carved but can be too expensive

Its best to pre form shape of an Indians head and to polish before starting dremel drill

Boulder opal with good colour ironstone with broad section of colourful opal is best but if starting just ironstone is good to you perfect the drilling and polishing of this design.

You do require full range all lapidary drills from diamond tipped pointed drills to round burrs and for polishing you also require polishing wheels a s rubber disks to wool polishing tips

Also note the feathers require delicate work and are hardest part of this Indian head carving as if not polished the result is burred look and you do need to put lot effort into carving and polished the feathers on this design

Equipment required

Standard saw blades and polishing wheels are required. Most opal cutters already have this equipment so they can rub or slice the opal into a rub ready for carving and polishing.

Also check that your air extraction works well when carving opal especially when drilling the opal colours.

Once you have picked out your opals that you wish to carve, you will need the following equipment:

 • Fixed drill out fit - Many cutters might have a dremel drill but for best results you will need fixed outfit that doesn’t move. It is important that you use both hands to hold the opal for carving.fixed drill set up

 • Slow speed electric motors set up to drill, or even old dentist drill is sufficient.

 • Diamond tip drills from 80 to 240 grit.

 • Coarse drills are only required on carving out ironstone but when you work with the opal best not to use under 120 grit as 180 should be ideal for more delicate work with drills.

 • A large selection of lapidary tools is recommended to make professional finish.

 • Sanding disks -These are required to help mark out your carving design and can even be used to cut small piece off your opal.

 • Rubber tipped drills -These are flexible tips made of rubber impregnated with diamonds and you need following grits: 80,120,180,280.

 • Polishing pads -It is very important to have large variety of polishing pads or sand paper as if you are working with boulder the ironstone it is soft and will require a lot more work than the opal so it is important to have high level of even polish.

 • Sandpaper grit can be 50 grit to 2000 grit and diamond tip rubber.

 • Final polish -Wool tipped drills are best for your final polish with polishing powder compound to give high polish.

 • How to make a fixed drill?

If you have a dremel drill, you can set it up to be fixed by clamping onto your bench. It needs to be housed also as if you are working the rub. The boulder opal can be very messy.

drill in foam box

Image is of foam fruit or vegetable box cased around drill. This drill is just standard electric motor with good water source and placed in foam box. An old dentist drill is also ideal, as it leaves both hands to hold and work the opal for carving.

The biggest mistake new carvers make is trying to hold dremel drill and carve and give up as the finish is not satisfactory.

The next mistake is never enough polish as you need a lot of patience and variety polishing wheels or sandpaper to get a good finish.

Drill grit is also important as coarse grit under 100 may cause the opal to chip and not give good finish

grinding wheel

Coarse grits are good for basic work and cutting away potch or ironstone but once you work with opal colours, it is best to use above 180 grit so as not to chip or damage the opal.

Many specimens do not need carving design before but best to clean the opal and follow the veins before deciding on a design

Opal carvings needs a lot of patience to get the good finish so please be patient and wear safety mask while carving with drill or polish wheels.

Grab Your Own Rough And Start Carving

opaal snijwerk Veel snijders vinden het nog steeds een raadsel hoe ze Opal kunnen snijden. Artistieke gravures zijn populair voor sieraden of exemplaren. Opalen die geschikt zijn voor hangers zien er fantastisch uit en eenmalige unieke uitgesneden stukken zijn populair op sieraden en veel opalen exemplaren die als papiergewichten kunnen worden beschouwd, zijn nu populair bij dat extra beetje houtsnijwerk.

Boulder opaal

Boulder opaI is een van de meest populaire opalen voor snijwerk vanwege grote maten en ongewone vormen en patronen in de opalen. Het opaal kan zijn lot bepalen door alleen maar te kijken naar hoe het is gevormd en om kleuraders in de ijzeren steen te volgen.

Zwarte opaal

Professionele frezen brengen $ 50 tot $ 100 per uur in rekening om goede ruwe opaal ruwe exemplaren te maken. Het is de moeite waard om extra te betalen voor een professionele afwerking van een dure zwarte opaal, omdat opaalkleuren lastig te volgen en op de juiste manier te polijsten zijn

Zwarte opalen met dunne kleurenbalken zijn moeilijk te snijden, maar soms vind je potch en kleuren in swirl-patroon en deze zijn ideaal om op te snijden omdat ze niet duur zijn, maar als ze correct worden gesneden, kunnen ze prachtige exemplaren maken.

Crystal opaal

Deze kristallen opalen zijn over het algemeen gemakkelijk te snijden en de maat is niet te groot, zodat de snijplotter de beste glans kan krijgen.

Ethiopische Opal

Ethiopische kristalopaal is gemakkelijk om mee te werken en de meeste houtsnijwerken hebben geen potch maar volledig opaalachtige kleuren en zijn gemakkelijk om goed te polijsten. Ethiopische Opalen exemplaren met Phantom-insluiting binnenin kunnen worden gesneden om unieke exemplaren te maken en ze zien er zo uniek uit en we voegen een interessant artikel over hoe fantoominsluitsels worden gevormd.

Type snijwerk

De meest populaire gravures zijn artistieke gravures of tribale ontwerpen. Veel ontwerpen die op tribale ontwerpen lijken, zijn populair. Stammen zoals Red Indians, Eskimo's en Aboriginals zijn populair. Het volgende populairste ontwerp zijn moderne artistieke ontwerpen die worden gevonden in de natuur, ontwerpen zoals schelpen of bladeren.

Dierlijke ontwerpen zijn niet gemakkelijk om te doen en de meeste opalen gravures met dieren worden in Azië gemaakt vanwege arbeidskosten om ontwerp te maken.

Indisch opaal hoofd snijwerk

Opaal Indiaans houtsnijwerk is erg populair. Ze zijn meestal uitgehouwen in boulder opaal vanwege het grote formaat dat nodig is, omdat de meeste slechts enkele centimeters breed zijn

Sommige kristallen kunnen worden gesneden maar kunnen te duur zijn

Het is het beste om de vorm van een hoofd van een indianen te vormen en te polijsten voordat dremelboor wordt gestart

Boulder opaal met goede kleur ijzeren steen met een breed gedeelte van kleurrijke opaal is het beste, maar als het starten gewoon ijzeren steen is goed voor u perfect het boren en polijsten van dit ontwerp.

U hebt echter volledige bereik nodig van alle lapidaire boren van diamantvormige puntige boortorens tot ronde bramen en voor het polijsten heeft u ook polijstwielen nodig als rubberen schijven voor wolpolijstuiteinden

Merk ook op dat de veren delicaat werk vereisen en het moeilijkste deel zijn van dit Indiase hoofdsnijwerk alsof het niet gepolijst is. Het resultaat is een ingekerfde look en je moet veel moeite doen om de veren in dit ontwerp te snijden en te polijsten.

Benodigde apparatuur

Standaard zaagbladen en polijstschijven zijn vereist. De meeste opalen snijders hebben deze uitrusting al, zodat ze het opaal kunnen wrijven of snijden in een wrijf klaar voor het snijden en polijsten.

Controleer ook of uw luchtafzuiging goed werkt wanneer u opaal maakt, vooral wanneer u de opaalkleuren boort.

Nadat u uw opalen hebt uitgekozen die u wilt uitsnijden, hebt u de volgende apparatuur nodig:

 • Vaste pasvorm met boorgat - Veel frezen hebben misschien een dremel-boormachine, maar voor het beste resultaat heb je een vaste outfit nodig die niet beweegt. Het is belangrijk dat u beide handen gebruikt om opaal te maken voor snijwerk. vaste booropstelling
 • Langzame elektromotoren die zijn opgesteld om te boren, of zelfs een oude tandartsoefening is voldoende.
 • Boren met diamantboor van korrel 80 tot 240.
 • Groffeboren zijn alleen nodig voor het uithakken van ijzerteen, maar als u met opaal werkt, kunt u het best niet onder korrel 120 gebruiken, want 180 moet ideaal zijn voor delicater werk met boren.
 • Een groot aantal lapidaire gereedschappen wordt aanbevolen om een professionele afwerking te krijgen.
 • Schuurschijven - Deze zijn nodig om je snijontwerp te markeren en kunnen zelfs worden gebruikt om klein stukje van je opaal af te snijden.
 • Boren met rubber tip - Dit zijn flexibele tips gemaakt van rubber geïmpregneerd met diamanten en u hebt de volgende korrels nodig: 80,120,180,280.
 • Polijstpads - Het is erg belangrijk om een grote verscheidenheid aan polijstpads of schuurpapier te hebben, alsof je met kei de ijzeren steen bewerkt, het is zacht en vereist veel meer werk dan het opaal, dus het is belangrijk om een hoog niveau van gelijkmatig polijsten te hebben .
 • Schuurpapiergrit kan 50 grit tot 2000 grit en rubberen tiprubber zijn.
 • Uiteindelijke nagellak - Met de hand gekantelde boormachines zijn het beste voor uw uiteindelijke glans met polijstpoeder om een hoge glans te geven.
 • Hoe maak je een vaste oefening?

Als u een dremel-boormachine heeft, kunt u deze instellen om te worden vastgezet door hem op uw bank te klemmen. Het moet ook worden gehuisvest alsof je aan het wrijven bent. De opaal opaal kan erg rommelig zijn.

boor in schuimdoos

Het afbeelding is van schuimvrucht of plantaardige doos die rond boor wordt ingepakt. Deze boor is slechts een standaard elektromotor met een goede waterbron en wordt in een schuimdoos geplaatst. Een oude tandartsenoefening is ook ideaal, omdat het beide handen laat om het opaal voor het snijden vast te houden en te bewerken.

De grootste fout die carvers maken, is dremelboren en kerven proberen en opgeven omdat de afwerking niet bevredigend is.

De volgende fout is nooit genoeg poetsmiddel, want je hebt veel geduld en verschillende polijstwielen of schuurpapier nodig om een goede afwerking te krijgen.

Boorgruis is ook belangrijk omdat grofkorrelig zand onder de 100 de opaal kan doen schilferen en geen goede afwerking geeft

slijpschijf

Grove grits zijn goed voor basiswerk en het wegsnijden van potch of ijzersteen, maar als u eenmaal met opaalkleuren werkt, is het het beste om boven 180 grit te gebruiken om het opaal niet te beschadigen of te beschadigen.

Veel exemplaren hebben niet eerder een carvingontwerp nodig, maar het beste om het opaal te reinigen en de aderen te volgen voordat een ontwerp wordt gekozen

Opaalsnijwerk heeft veel geduld nodig om de goede afwerking te krijgen, dus wees geduldig en draag een veiligheidsmasker tijdens het snijden met boor- of polijstwielen.

Grijp je eigen ruwe en begin snijwerk

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

9 mensen vonden dit artikel nuttig

Opmerkingen

Lovejoy106

Agree a video would help. Also would be helpful to know which size Dremel wheels make what degrees of cuts.  The photos are a bit cluttered and small to really understand them.  Bulleted list is confusing - it appears these should be grouped or something?

3rd Dec 2017
Dojoson41

would like to see videos and sets ups for us future carvers.

13th Feb 2017

Zoek de Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 artikelen
Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen