Obrada...
Monarch Opal - A New Man Made Synthetic Opal
Monarh Opal - Novi umjetni sintetički opal
Ovaj je tekst preveden strojno. Pokazati original?

Obrada...

Monarch Opal - A New Man Made Synthetic OpalThis new man made synthetic opal is popular in low end silver settings as the designs and patterns look amazing with veined potch lines. Many online sites and retailers sell it as Monarch Opal and do not inform buyers if it is man made, synthetic or natural. When buyers ask about this opal in a setting they are told it is simply Monarch Opal. It has also been given the names of Galaxy Opal, Monet Opal and Exodus Opal.

To be accurate, this Opal is actually called Sterling Opal. The names above such as Monarch Opal are trade names given to the different varieties of Opal that they can create.

Many synthetic opals have unnatural appearances and the developer of this opal has gone to considerable lengths to make veins and patterns as close to natural a s possible. The Monarch Opal is created by the same man that developed the Zachery Process for Turquoise. His name is Jim Zachery.

The potch lines are black and are random like a natural opal, and some patterns are like snake or honeycomb pattern that is in Ethiopian opal. The moulds are 40 mm in size for the mixture to grow in. Nano silica in micro spheres in silica are grown and no dyes are used to make these opals. This makes the opals similar but different just like natural opal with veins and patterns and different light reflection patterns. Monarch Opal - A New Man Made Synthetic Opal

Rough Monarch opal is available and thick 10mm slabs, which is hard to find in nature. Some monarch opal is plain and no distinct pattern, so can be bit confusing. Monarch opals are not allowed to be sold on Opal Auctions and our Opal Sheriff program, which is operated by gemmologists, monitors so that none are listed. Monarch opal has been tested by GIA to be a synthetic opal

Monarch Opal - A New Man Made Synthetic Opal

GIA Testing

Synthetic opal is required to have the same composition as the natural opal except made in laboratory and not by mother nature. Other names Monarch opal is called are

  • Cultured Opal
  • Lab Opal,
  • Simulant opal
  • Original synthetics were known as Gilson opals

The developer sent some samples to the GIA for testing and using their advanced technologies detected that the stones were synthetic. It is interesting to note that smaller labs will certify these stones as natural with polymer filling as can be seen below. Monarch Opal - A New Man Made Synthetic Opal

Monarch Opal - A New Man Made Synthetic Opal

Does the Color fade in monarch opal?

Most synthetic opals have dyes that fade but Monarch Opal has no dyes so it will not fade

How do you tell if the Opal has been treated or synthetic or natural?

Its combination of factors. 

A - If it’s too good to be true, it most probably is. Do not buy opal in a pub or at night time. Sounds obvious but many deals are done at night, especially tourists in Australian pubs! This old saying is still true today. If the opal is a super good deal, greed takes over and buyer will part with his money quickly thinking it is a good deal. Take your time analysing the opal and use Common sense. 

B - Feel of the opal If opal feels waxy or feels unnatural you should study further. Natural Ethiopian opal does have bit waxy feel to it and synthetic feels light weight more than natural opal. Online the opal looks more glossy

C - Pattern and Shape Study the pattern as good patterns are rare in black opal and good patterns are expensive like harlequin or mackerel patterns, so if pattern is uniform it is an indication also that maybe man made

D - Even oval cabochon opals are rare to find and manmade ones do have more glossy appearance on top. Monarch does have natural potch lines and the base can have different pattern to the top

E - Bottom of the opal Most synthetic stones also have beautiful base, which really does not happen in nature. Most synthetic opals have obvious laboratory look as duplicate of top but Monarch opal can have individual patterns top and bottom

F - Source Who is selling this opal? As natural good opals are so rare you would expect to buy only from miner or opal wholesalers So if seller is based in Asia or hobby online site it would most likely be 99% a treated opal or man made.  Check if the seller has product knowledge and is in the opal industry as a professional seller. Ask seller if he is a member of an Opal association and this is very important as scammers do not belong to any organization

Monarh opal - Novi sintetički opal od čovjeka koji je napravio Ovaj novi sintetički opal popularan je u srebrnim postavkama srebra jer dizajniranje i uzorci izgledaju zadivljujuće veniranim potkrovljima. Mnoge internetske stranice i trgovci prodaju ga kao Monarch Opal i ne obavještavaju kupce da li je umjetni, sintetički ili prirodni. Kada se kupci pitaju o ovom opalu u okruženju, odgovorili su mu da je to jednostavno Monarch Opal. Dodijeljena su i imena Galaxy Opal, Monet Opal i Exodus Opal.

Da budemo precizni, ovaj se Opal zapravo naziva Sterling Opal. Imena iznad poput Monarch Opal trgovačka su imena koja se daju različitim vrstama Opal-a koje mogu stvoriti.

Mnogi sintetički opali imaju neprirodne pojave i razvijač tog opala napustio je znatne dužine kako bi vene i uzorke učinio što bližim prirodnim. Monarh opal kreira isti čovjek koji je razvio Zacheryjev proces za tirkizno stanje. Zove se Jim Zachery.

Linije lonca crne su boje i nasumične su poput prirodnog opala, a neki su uzorci poput uzorka zmija ili saća koji je u etiopskom opalu. Kalupi su veličine 40 mm kako bi smjesa mogla rasti. Uzgajaju se nano silikati u mikro sferama na silici, a za izradu ovih opala ne koriste se boje. Zbog toga su opali slični, ali različiti baš kao i prirodni opali s venama i uzorcima i različitim obrascima refleksije svjetla. Monarh opal - Novi sintetički opal od čovjeka koji je napravio čovjek

Dostupan je Rough Monarch opal i debele 10 mm ploče, što je u prirodi teško pronaći. Neki monarhijski opal običan je i bez posebnog uzorka, tako da može biti malo zbunjujući. Monali opalima nije dopušteno prodavati na aukcijama Opal, a naš Opal šerif program koji upravljaju gemmolozi i monitori tako da nijedan nije naveden na popisu. Monarch opal je GIA testirao kao sintetički opal

Monarh opal - Novi sintetički opal od čovjeka koji je napravio

GIA testiranje

Sintetski opali moraju imati isti sastav kao i prirodni opali, osim ako ih izrađuje laboratorijski, a ne majčinska priroda. Ostala imena Monarch opal se zovu su

  • Kultivirani opal
  • Laboratorij Opal,
  • Simulativni opal
  • Izvorna sintetika bila je poznata kao Gilson opals

Programer je poslao neke uzorke u GIA na testiranje i pomoću njihovih naprednih tehnologija otkrili su da je kamenje sintetičko. Zanimljivo je napomenuti da će manji laboratoriji ove kamenje potvrditi prirodnim polimerskim punjenjem kao što se može vidjeti u nastavku. Monarh opal - Novi sintetički opal od čovjeka koji je napravio čovjek

Monarh opal - Novi sintetički opal od čovjeka koji je napravio čovjek

Da li boja blijedi u monarhu opal?

Većina sintetskih opala ima boje koje blijede, ali Monarch Opal nema boje tako da neće izblijediti

Kako možete znati je li Opal tretiran, sintetički ili prirodno?

Njegova kombinacija faktora.

O - Ako je predobro da bi bilo istinito, vjerojatno i jeste. Ne kupujte opal u kafiću ili noću. Zvuči očigledno, ali mnogo se posla obavlja noću, posebno turisti u australskim pabovima! Ova stara izreka vrijedi i danas. Ako je opal vrlo dobar posao, pohlepa preuzima kupce i kupac će dijeliti svoj novac brzo misleći da je to dobar posao. Odvojite vrijeme za analizu opala i upotrijebite zdrav razum.

B - Osječaj opala Ako se opal osjeća voštanim ili se osjeća neprirodno, trebali biste dalje proučiti. Prirodni etiopski opali imaju malo voštanog osjećaja, a sintetički osjeća laganiju težinu više od prirodnog opala. Online opal izgleda sjajnije

C - Uzorak i oblik Proučite uzorak jer su dobri uzorci rijetki u crnom opalu, a dobri uzorci skupi poput uzoraka harlekina ili skuše, pa ako je uzorak jednoličan, to znači i da je možda čovjek napravio

D - Čak su i ovalni opali od kabohona rijetki za naći, a umjetni proizvodi imaju više sjajnog izgleda. Monarh ima prirodne linije lonca, a baza može imati različit uzorak do vrha

E - Dno opala Većina sintetičkog kamenja također ima prekrasnu bazu, što se u prirodi stvarno ne događa. Većina sintetičkih opala očito laboratorijski izgleda kao duplikat vrha, ali Monarch opal može imati pojedinačne obrasce odozgo i odozdo

F - Izvor Tko prodaje ovaj opal? Kako su prirodni dobri opali toliko rijetki, mogli biste očekivati da kupuju samo od veleprodajnih proizvođača rudara ili opala, pa ako prodavač ima sjedište u Aziji ili na internetskim stranicama hobija, najvjerojatnije će to biti 99% liječenih opala ili ljudi koji su napravljeni od ljudi. Provjerite ima li prodavač poznavanje proizvoda i je li profesionalni prodavač u industriji opala. Pitajte prodavača je li član udruge Opal i to je vrlo važno jer prevaranti ne pripadaju nijednoj organizaciji

Ovaj je tekst preveden strojno. Pokazati original?

Je li ovaj članak bio koristan?

8 ljudi smatraju da je ovaj članak koristan
A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
19 članaka
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
37 članaka
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
18 članaka
News

News

What's trending in the Opal Industry
40 članaka
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 članaka
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
101 članaka
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 članaka
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
14 članaka
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 članaka