Verwerken...
Ethiopian Opals Grading And Patterns
Ethiopische opalen sorteren en patronen
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

ethiopian opals grading and patternsEthiopian opal is one of the most diverse and spectacular types of opals on the market today. Since this type of opal is new, there is no industry accepted way to grade this type of opal like there is with the black opal. Black opal is grading in terms of blackness, the brightness of the colour and the pattern.

Similarly, Ethiopian opal is also graded on pattern and brightness, but the body tone of the stone does not play a huge role in determining the final value.

There are many unique patterns to Ethiopian Opals and on Opal Auctions the descriptions have to be accurate. One of the most popular patterns in Ethiopian opals is a naturally formed potch line with web inclusions known as honey comb pattern. This pattern is very rare in any other type of opals. These honeycomb shapes are also known on occasions to have brighter or different colour than the surrounding opal, this is also a rare occurrence in nature.

Color And Brightness In Ethiopian Welo Opal

This refers to the fire within the opal. The translucent internal fire of these Ethiopian opals have properties that make the fire look 3D. This 3 dimensional colour aspect is rare in most opals. It looks like fire has been captured within the opal.

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Many Australian black opals have hidden colour spectrum patterns deep within the opal so a blue opal can have hidden translucent colour bars with violet or purple hues that cannot be directly seen by the naked eye. Ethiopian opals have vivid translucent colour bars and patterns that are strikingly bright and are visible with the naked eye.

Ethiopian Opals are valued based on their bright flashes of fire colour. The brighter and more intense the color, the higher the price of the opal. Stones with red flashes are rarer than the other colors while the green and blue flashes are more common.

Treated Ethiopian Black Opal

I was at the recent Bangkok gem show where I saw large amounts of Ethiopian black opal being sold with gem reports saying its natural. New findings have shown that most, if not all, of the “black” Ethiopian opal now seen in the market is not what it appears to be! It is either treated by innovative new “smoking” techniques to obtain it’s black-opal appearance. As this opal is hydrophane it seems to respond to smoking well. Smoking techniques are not new where opal is concerned, but what is now being used on the Ethiopian opal introduces a new twist to the old smoking method, which is why the treatment was missed by respected gem-testing laboratories.

Smoked Ethiopian Opal

The old technique was used on low quality opal, such as Mexican hydrophane material, to darken the colour of the base material, which causes — by contrast — a more fiery play of colour. It was done simply by wrapping the opal tightly in brown paper, placing it in a covered container, heating over medium heat until the paper is completely charred, then cooling and washing it. The result was a much prettier opal!

The other treatment that is common with Ethiopian Opal is altering the body color of the stone with dye. Some stones can be find to have a bright pnk or purple body color which has been artificially placed into the stone.

Dyed Ethiopian Opal

These are the only known treatment so far for Ethiopian opal and it greatly reduces the price of the stone. On Opal Auctions any treatments must be clearly stated. If you have any doubts remember to use our opal Sheriff service to get a second opinion.

The only other thing to be aware of is the fake Ethiopian opal that is on the market today. Read our article on detecting fake opals to help arm yourself with the knowledge needed to correctly identify fake Ethiopian opals.

Pattern In Ethiopian Opal

Ethiopian Opal has a wide range of beautiful patterns and shapes from oval to free-form. Black Opals from Australia are well documented with unique patterns from Mackerel to Harlequin. Similar names have been adopted to describe Ethiopian Opals. The most highly sought after and expensive pattern is the honey comb pattern.

Broad Pattern Crystal

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Patchwork Rolling Flash

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Patchwork Honeycomb

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Hexagon Honeycomb or Fish Scale

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Pin Fire Crystal

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Neon Flash Pattern

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Welo Broad Flash

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Rainbow Pattern

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Broad Patchwork

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Multi Chaff Fireworks

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Broad Flash Fire

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Floral Eyes Pattern

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Fire Cloud

Ethiopian Opals Grading And Patterns

Welo Patchwork Harlequin Pattern

Harlequin is regarded as the rarest pattern in the opal industry with Ethiopia having its own unique pattern-honeycomb pattern. Honey comb pattern is the most sort after pattern on cabochon Ethiopian opal. Many opal miners will never find one of these patterns in their lifetime of work.

True harlequin pattern is a mosaic broad pattern, angular close set of colours. Floral patterns are sometimes called floral harlequin but Welo Floral or Welo patchwork would be the correct naming for these gem Ethiopian floral pattern opals.

Ethiopian opal honeycomb patterns

Shop Ethiopian Opals

ethiopische opalen sortering en patronen Ethiopische opaal is een van de meest diverse en spectaculaire soorten opalen op de markt van vandaag. Omdat dit type opaal nieuw is, is er geen geaccepteerde manier om dit type opaal te waarderen zoals bij de zwarte opaal. Zwart opaal is ingedeeld in termen van zwartheid, de helderheid van de kleur en het patroon.

Evenzo wordt de Ethiopische opaal ook beoordeeld op patroon en helderheid, maar de lichaamstoon van de steen speelt geen grote rol bij het bepalen van de uiteindelijke waarde.

Er zijn veel unieke patronen voor Ethiopische Opalen en op Opaalveilingen moeten de beschrijvingen accuraat zijn. Een van de meest populaire patronen in Ethiopische opalen is een natuurlijk gevormde stengellijn met webinsluitsels bekend als honingkammenpatroon. Dit patroon is zeer zeldzaam in een ander type opalen. Deze honingraatvormen zijn ook bij gelegenheden bekend om een ​​helderdere of andere kleur te hebben dan het omringende opaal, dit is ook een zeldzaam voorkomen in de natuur.

Kleur en helderheid in Ethiopische Welo Opal

Dit verwijst naar het vuur in het opaal. Het translucente interne vuur van deze Ethiopische opalen heeft eigenschappen die het vuur 3D laten lijken. Dit driedimensionale kleuraspect is zeldzaam in de meeste opalen. Het lijkt erop dat er vuur is gevangen in het opaal.

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Veel Australische zwarte opalen hebben verborgen kleurenspectrumpatronen diep in het opaal, zodat een blauwe opaal verborgen, doorschijnende kleurenbalken met paarse of paarse tinten kan hebben die niet direct met het blote oog kunnen worden gezien. Ethiopische opalen hebben levendige, doorschijnende kleurenbalken en patronen die opvallend helder zijn en zichtbaar zijn met het blote oog.

Ethiopische Opalen worden gewaardeerd op basis van hun heldere flitsen van vuurkleur. Hoe helderder en intenser de kleur, hoe hoger de prijs van het opaal. Stenen met rode flitsen zijn zeldzamer dan de andere kleuren, terwijl de groene en blauwe flitsen vaker voorkomen.

Behandelde Ethiopische zwarte opaal

Ik was bij de recente juwelenbeurs in Bangkok, waar ik zag dat grote hoeveelheden Ethiopische zwarte opaal verkocht werden met edelsteenrapporten die zeggen dat het natuurlijk was. Nieuwe bevindingen hebben aangetoond dat de meeste, zo niet alle, van de "zwarte" Ethiopische opaal die nu op de markt wordt gezien, niet is wat het lijkt te zijn! Het wordt ofwel behandeld door innovatieve nieuwe "rokende" technieken om zijn zwart-opalen uiterlijk te verkrijgen. Omdat dit opaal hydrofaan is, lijkt het goed te reageren op roken. Rokenstechnieken zijn op het gebied van opalen niet nieuw, maar wat nu op de Ethiopische opaal wordt gebruikt, introduceert een nieuwe draai aan de oude rookmethode. Daarom werd de behandeling gemist door gerespecteerde laboratoria voor het testen van edelstenen.

Gerookte Ethiopische opaal

De oude techniek werd gebruikt op opalen van lage kwaliteit, zoals Mexicaans hydrofaan materiaal, om de kleur van het basismateriaal donkerder te maken, wat - daarentegen - een vuriger kleurenspel veroorzaakt. Het werd eenvoudigweg gedaan door het opaal stevig in bruin papier te wikkelen, het in een afgedekte houder te plaatsen, op matig vuur te verwarmen totdat het papier volledig verkoold was, daarna af te koelen en te wassen. Het resultaat was een veel mooiere opaal!

De andere behandeling die gebruikelijk is bij Ethiopische Opal is het veranderen van de kleur van het lichaam van de steen met kleurstof. Sommige stenen kunnen worden gevonden om een ​​heldere pnk of paarse lichaamskleur te hebben die kunstmatig in de steen is geplaatst.

Geverfd Ethiopisch Opaal

Dit is de enige bekende behandeling tot nu toe voor Ethiopische opaal en het vermindert de prijs van de steen enorm. Op Opaalveilingen moeten alle behandelingen duidelijk worden vermeld. Als u twijfelt, vergeet dan niet onze Opal Sheriff-service te gebruiken om een ​​second opinion te krijgen.

Het enige andere dat je moet weten, is de valse Ethiopische opaal die vandaag op de markt is. Lees ons artikel over het detecteren van valse opalen om jezelf te wapenen met de kennis die nodig is om valse Ethiopische opalen correct te identificeren.

Patroon in Ethiopische opaal

Ethiopian Opal heeft een breed scala aan prachtige patronen en vormen van ovaal tot vrije vorm. Black Opals uit Australië zijn goed gedocumenteerd met unieke patronen van makreel tot harlekijn. Gelijkaardige namen zijn aangenomen om Ethiopische Opalen te beschrijven. Het meest gewilde en dure patroon is het honingkampatroon.

Breed patroon kristal

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Patchwork Rolling Flash

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Patchwork Honingraat

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Hexagon honingraat of vis schaal

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Pin Fire Crystal

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Neon-flitspatroon

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Welo Broad Flash

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Regenboog patroon

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Breed patchwork

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Multi Chaff Fireworks

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Breed Flash-vuur

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Bloemen ogenpatroon

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Fire Cloud

Ethiopische opalen sorteren en patronen

Welo Patchwork Harlequin patroon

Harlequin wordt beschouwd als het zeldzaamste patroon in de opaalindustrie met Ethiopië met zijn eigen patroon-honingraatpatroon. Honingkampatroon is het meest na-patroon op cabochon Ethiopische opaal. Veel opalen mijnwerkers zullen nooit een van deze patronen vinden tijdens hun levensduur.

Het ware harlekijnpatroon is een mozaïek breed patroon, hoekige, nauwe reeks kleuren. Bloemenpatronen worden soms bloemenharlekijn genoemd, maar Welo Floral of Welo-patchwork zou de juiste naamgeving zijn voor deze gem Ethiopische bloemmotieven opalen.

Ethiopische opalen honingraatpatronen

Winkelen Ethiopische Opals

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

39 mensen vonden dit artikel nuttig

Comments

Kasey2482

Thank you for sharing your knowledge on this seeming unknown stone.i have been fortunate to come in to possession of some nice Australia's hydraphane opal self prospected.most commonly know to come from Tintenbar.if you have any advise as to how to stabilise it so it can be worked that would be much appreciated.
Kind regards
Kasey

7th Jun
Jdssicad

Very helpful!!  Wow, this is an easy, straightforward test that anyone can do, and it looks like a foolproof way to discern between Australian and Ethiopian opals.  Both are absolutely beautiful, but it's nice to know where they come from, and also good to be sure that the opals you buy are represented accurately.

20th Jan 2018
Naturalspectragems

Great Article. Very Insightful :)

10th Jan 2018
Bucsgirl47

I find it so sad the the Ethiopian Welo opal rough is so expensive compared to the low prices beautiful finished stones are getting.

26th Jul 2017
Mduem

Thank you for the insight!

5th Apr 2017
Dshaferb33

Great article! Thank you for sharing such valuable wisdom and knowledge!
Sincerely,
Denise Shafer

8th Mar 2017
A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
19 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
26 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
17 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
36 artikelen
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
88 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
5 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
12 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen