Verwerken...
Indonesian Opal - A Field Report By Paul Sedawie
Indonesian Opal - A Field Report Door Paul Sedawie
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Indonesian opal - a report by Paul SedawieI visited a new opal mine in Banten which is out from Jakarta, Indonesia. Opal was discovered here in 1995 and there have been various levels of production since then.

There are three main areas where the new Opal can be found.

  • 1.Cikole - Maja 
  • 2.Rangkas - Bitung 
  • 3.Cikole

The Cikole area has a lot of wood fossil. At present there may be thirty crews who are working and they do seem to move around and not make long drives. The first mine I visited was a shallow mine of only 12 meters. It is in a high rainfall area so most of the mining is carried out in the dry season which is from July onwards. The top sides of the mine were supported with bamboo which didn’t look strong to me and the cane ladder was not wide enough for one of my feet.

Indonesian opal mine

bamboo ladder down an indonesian opal mine

The walls were saturated with water and there was nearly a stream running at the base of the shaft. I was then told that 12 miners died last year due to collapsing walls. There is no propping or supporting the walls which are very moist even deep inside the mine. The soil is a heavy, sticky kaolinite clay with a grey to brown appearance with black like charcoal spots all through it. They follow the slides in the ground which tend to form opal.

inside the indonesian opal mine

There seems to be an abundance of wood fossil opal which is coal black in colour. Some natural opal rough did dry out quicker after wetting them which is quite unusual because I am used to working with Lightning Ridge material. The wood fossil seemed stable but the crystals were very hydrophane. The material seems brittle like yowah stones and it is softer to cut compared to Ridge material. There is a jewellery market in Jakarta where miners can sell their production.

Observed Opal Treatments

There are large slabs of black potch which are displayed but they are soaked in glycerine. Even large black rubs are soaked in it. It seems that this is a normal practise to soak most material. There are crude jewellery pieces made with base metals and these too have been soaked in baby oil. Even good stones have baby oil on them and I put this down to the fact that the finish isn’t commercial so the oil hides any pits, scratches etc. There is a heating treatment for wood fossils in which they wrap the specimen in foil and heat it with oil and sand and mix it up. The success rate is not very high but they do get a nice surprise with some material. Some of the potch has the clay strongly attached to it and the heat does remove it.

indonesian opal miners

At present I feel that the oil brings the opal colour to life and resin is added so it keeps its polish. The cutting skills of the locals isn’t good and I feel they may use to oil and resin to get a finish. I will be testing some wood fossils in a vibrating tumbler to get a better permanent finish. Another treatment is called natural heat. This is when a stone is placed in water and left in the sun with nothing else for a week.

They say it improves the darkness of the stone but I have cut some in two and can’t see any difference inside. There are some stunning opalized wood fossils making great collector pieces. Some of the opalized wood makes great stones. This opal likes strong in sunlight and can look stunning but in dim light there is very little colour play. Stones with red in them are quite common but most will be distant and a bit leady.

indonesian opal - a report by paul sedawie

Conculsions

Still a great experience for a hobby cutter to cut a red on black stone. I did see one very striking stone 7 years old that was red and impressive but I didn’t see it in low light. Its base was coal black.

Most of the rough I saw would be classified as N1 to N3 but the brightness level in normal lightning is distant /dull. There is definitely a market for this Opal. I suspect some may be hydrophane and some rough dries out quickly. The crystals look interesting but I only saw a few crystal stones which were reported to be a few years old and stable.

I have sent samples to a renowned scientist who specializes in opal to test these sample and will add to this report. Stay tune.

Buy Your Own Piece Of Indonesian Opal

Indonesisch opaal - een rapport van Paul Sedawie Ik heb een nieuwe opaalmijn bezocht in Banten die uit Jakarta, Indonesië is. Opal werd hier in 1995 ontdekt en sindsdien zijn er verschillende productieniveaus geweest.

Er zijn drie hoofdgebieden waar de nieuwe Opal te vinden is.

  • 1.Cikole - Maja
  • 2.Rangkas - Bitung
  • 3.Cikole

Het Cikole-gebied heeft veel houtfossielen. Op dit moment zijn er misschien dertig bemanningen die aan het werk zijn en ze lijken te bewegen en geen lange ritten te maken. De eerste mijn die ik bezocht was een ondiepe mijn van slechts 12 meter. Het ligt in een gebied met veel regenval, dus het grootste deel van de mijnbouw wordt uitgevoerd in het droge seizoen, dat is vanaf juli. De bovenzijden van de mijn werden ondersteund met bamboe dat mij niet sterk leek en de wandelstokladder was niet breed genoeg voor een van mijn voeten.

Indonesische opaalmijn

bamboe ladder naar beneden een Indonesische opaalmijn

De muren waren verzadigd met water en er liep bijna een stroom aan de voet van de schacht. Ik kreeg toen te horen dat vorig jaar 12 mijnwerkers stierven door instortende muren. Er is geen steun of ondersteuning voor de muren die zelfs diep in de mijn erg vochtig zijn. De grond is een zware, plakkerige kaolinietklei met een grijs tot bruin uiterlijk met overal zwarte, houtskoolvlekken. Ze volgen de dia's in de grond die de neiging hebben opaal te vormen.

in de Indonesische opaalmijn

Er lijkt een overvloed aan houtfossiel opaal te zijn dat kolenzwart van kleur is. Sommige natuurlijke opaalruw droogde sneller uit na het natmaken, wat vrij ongebruikelijk is omdat ik gewend ben te werken met Lightning Ridge-materiaal. Het houtfossiel leek stabiel, maar de kristallen waren zeer hydrofaan. Het materiaal lijkt broos als yowah-stenen en het is zachter te snijden in vergelijking met Ridge-materiaal. Er is een sieradenmarkt in Jakarta waar mijnwerkers hun productie kunnen verkopen.

Waargenomen opaalbehandelingen

Er zijn grote platen van zwarte potch die worden weergegeven, maar ze zijn gedrenkt in glycerine. Zelfs grote zwarte wrijvingen zijn erin gedrenkt. Het lijkt erop dat dit een normale gewoonte is om het meeste materiaal te laten weken. Er zijn ruwe sieraden gemaakt met onedele metalen en ook deze zijn gedrenkt in babyolie. Zelfs goede stenen bevatten babyolie en ik leg dit neer op het feit dat de afwerking niet commercieel is, dus de olie verbergt kuilen, krassen enz. Er is een warmtebehandeling voor houtfossielen waarin ze het monster in folie wikkelen en verwarm het met olie en zand en meng het. Het slagingspercentage is niet erg hoog, maar ze krijgen wel een leuke verrassing met wat materiaal. Een deel van de potch heeft de klei sterk eraan gehecht en de hitte verwijdert het.

Indonesische opaal mijnwerkers

Momenteel voel ik dat de olie de opaalkleur tot leven brengt en dat hars wordt toegevoegd zodat het zijn glans behoudt. De snijvaardigheid van de lokale bevolking is niet goed en ik denk dat ze olie en hars kunnen gebruiken om een afwerking te krijgen. Ik ga wat houtfossielen testen in een vibrerende droogtrommel om een betere permanente afwerking te krijgen. Een andere behandeling wordt natuurlijke warmte genoemd. Dit is wanneer een steen in water wordt geplaatst en een week met niets anders in de zon wordt gelaten.

Ze zeggen dat het de duisternis van de steen verbetert, maar ik heb er een paar in twee gesneden en zie geen verschil binnenin. Er zijn enkele prachtige opaal gemaakte houtfossielen die geweldige verzamelstukken maken. Een deel van het opaal gemaakte hout maakt grote stenen. Dit opaal houdt van sterk in zonlicht en kan er verbluffend uitzien, maar bij weinig licht is er heel weinig kleurspel. Stenen met rood erin komen vrij vaak voor, maar de meeste zijn ver weg en een beetje licht.

Indonesisch opaal - een rapport van Paul Sedawie

Conculsions

Nog steeds een geweldige ervaring voor een hobbysnijder om een rode steen op zwarte steen te snijden. Ik zag een zeer opvallende steen van 7 jaar oud die rood en indrukwekkend was, maar ik zag hem niet bij weinig licht. De basis was kolenzwart.

De meeste ruwe dingen die ik zag, zouden worden geclassificeerd als N1 tot N3, maar het helderheidsniveau bij normale bliksem is ver / saai. Er is absoluut een markt voor deze Opal. Ik vermoed dat sommige hydrofaan zijn en sommige ruwe droogt snel uit. De kristallen zien er interessant uit, maar ik zag slechts enkele kristalstenen waarvan werd gemeld dat ze een paar jaar oud en stabiel waren.

Ik heb monsters gestuurd naar een gerenommeerde wetenschapper die gespecialiseerd is in opaal om dit monster te testen en zal dit rapport toevoegen. Blijf erbij.

Koop je eigen stukje Indonesisch opaal

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

19 mensen vonden dit artikel nuttig

Opmerkingen

Saragurihiro4782

Hi Paul,
Thanks for your report about Indonesian opal in detail.
I also want to know the response of the scientist.

29th Dec 2018
Opalcollector41

What did the scientist say about the samples you sent

15th Nov 2018

Zoek de Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 artikelen
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen