Verwerken...
What is Synthetic Opal?
Wat is synthetische opaal?
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

what is synthetic opalOpal is a naturally-occurring amorphous solid known for its flashes of fire color. An amorphous solid is a material that, unlike crystal, is not organised in a regular lattice pattern. This makes for some unusual interactions with light, and is explicable for opal’s rainbow colours. 

However, just because opal is classified as amorphous is not to say that its atoms are arranged without order. Chemists have discovered a clear sphere structure in opal, which has led to them copying it in 1974. Synthetic opal is often named Gilson opal, after Pierre Gilson, the man who invented it (along with a number of other synthetic minerals: coral, emerald, lapis lazuli, etc.). If you’re looking for someone to blame for having paid over the odds for a synthetic substance, by the way, Pierre Gilson is the man you’re looking for.

 

Originally synthesised in Switzerland, Glison opal is now primarily synthesised in Japan (by Kyocera and Inamori, for example). It differs from natural opal inasmuch as it is much more regular. Synthetic opal, though less desirable than organic opal in the eyes of most lapidaries, is not to be confused with imitation opal, which, unlike pure synthetic opal, is tinctured with minerals not found in actual opal. The term “Gilson opal” is usually used to refer to imitation opal, opals which are not only lab-created but contain minerals not found in actual opal (minerals such as plastic in Slocum stone, for example).

what is synthetic opal

How to Spot a Synthetic Opal

If you ever find yourself in the market for opals, you’d be well advised to bring a loupe along with you. Under a high magnification (of around sixty), it’s clear to tell by the regularity and columnar nature of the patterns that the opal is synthetic. Even to the naked eye, the columnar nature of the opal is plainly visible. With the help of a loupe you’ll be able to discern a so-called ‘lizard skin’ effect in the patches of colour. This crumbly surface is the most common “tell-tale” of synthetic opal. 

what is synthetic opal

Synthetic opals are said to fluoresce a green colour under UV light. Along with the loupe, you’d be well advised to take a UV torch along with you to the flea market (or wherever you go to get your opals). If it fluoresces, it’s synthetic; if not, it’s natural.

The Two Main Kinds of Synthetic Opal

Synthetic opal comes in two main kinds: white opal and black opal. The white opal is generally more expensive than the black, largely because the white is more natural-looking than the black.

A new man made opal Monarch opal has recently come onto the market and many people think it isa new opal, but it is man made synthetic opal.

  synthetic opal

Monarch opal has been the most confusing man-made opal so far as dark black the potch line inclusions look like treated Andamooka stone

Another man-made opal is Aurora Opal made by the German company Pinfire Gems and Colloids

These Synthetic Opals and Synthetic Impregnated Opals, Coarse and Fine Crystalline Opals have a Non-Directional Play-of-Color and are seen in lot opal bangles. They market Aurora black opal, Fire opals and Crystal opals. The Aurora opal patterns are described as Irregular and non-directional swirls.

Bello opal by Sanwa a Hong Kong based company that makes synthetic opals as well as synthetic turquoise.

SYNTHETIC OPAL CHEMICAL COMPOSITION: SiO2.nH2O+Resin

Many countries manufacture opals as it is a valuable gemstone, so unfortunately we will be expecting more synthetic opals to come on line. To our knowledge China and Thailand are constantly trying to manufacture new products for this market to catch the unsuspecting opal buyer. Professional laboratories try and market their product as brand name.

Synthetic opal is available in sheets or blocks. Blocks are used to make bangles and sheets are ideal for inlay work or matching sets rings, pendant and earrings.

Warning to hobby cutters, most of these man made silica opals do have the same properties as natural opals, which can cause problems with lungs called silicosis.

Caveat emptor Buyer Beware!

SHOP FOR OPAL 

wat is synthetische opaal Opaal is een in de natuur voorkomende amorfe vaste stof die bekend staat om zijn flitsen van vuurkleur. Een amorfe vaste stof is een materiaal dat, in tegenstelling tot kristal, niet is georganiseerd in een normaal roosterpatroon. Dit zorgt voor een aantal ongewone interacties met licht en is verklaarbaar voor de regenboogkleuren van opaal.

Echter, alleen omdat opaal als amorf wordt geclassificeerd wil niet zeggen dat zijn atomen zonder orde zijn gerangschikt. Chemici hebben een heldere bolstructuur in opaal ontdekt, wat heeft geleid tot het kopiëren ervan in 1974. Synthetisch opaal wordt vaak Gilson opaal genoemd, naar Pierre Gilson, de uitvinder ervan (samen met een aantal andere synthetische mineralen: koraal, smaragd , lapis lazuli, etc.). Als je iemand zoekt die de schuld heeft voor het betalen van de kans op een synthetische substantie, trouwens, Pierre Gilson is de man waar je naar op zoek bent.

Oorspronkelijk opgesmukt in Zwitserland, wordt Glison opal nu voornamelijk gesynthetiseerd in Japan (bijvoorbeeld door Kyocera en Inamori). Het verschilt van natuurlijk opaal in zoverre dat het veel regelmatiger is. Synthetisch opaal, hoewel minder wenselijk dan organisch opaal in de ogen van de meeste lapidairen, moet niet worden verward met imitatie-opaal, dat, in tegenstelling tot puur synthetisch opaal, wordt verteerd met mineralen die niet worden aangetroffen in het echte opaal. De term "Gilson opaal" wordt meestal gebruikt om te verwijzen naar imitatie-opaal, opalen die niet alleen in het laboratorium zijn gemaakt maar mineralen bevatten die niet in echte opalen worden gevonden (mineralen zoals plastic in bijvoorbeeld Slocum-steen).

wat is synthetische opaal

Hoe een synthetische Opal te spotten

Als u ooit op de markt voor opalen bent, kunt u het beste een vergrootglas meenemen. Onder een hoge vergroting (van ongeveer zestig) is het duidelijk te zien aan de regelmaat en kolomachtige aard van de patronen dat het opaal synthetisch is. Zelfs voor het blote oog is de zuilvormige aard van het opaal duidelijk zichtbaar . Met behulp van een vergrootglas kunt u een zogenaamd 'lizard skin'-effect in de kleurvlakken onderscheiden. Dit kruimelige oppervlak is het meest voorkomende "verklikkerlicht" van synthetische opaal.

wat is synthetische opaal

Van synthetische opalen wordt gezegd dat ze een groene kleur fluoresceren onder UV-licht. Samen met de loep zou je er goed aan doen om een ​​UV-zaklamp mee te nemen naar de rommelmarkt (of waar je ook gaat om je opalen te krijgen). Als het fluoresceert, is het synthetisch; zo niet, het is natuurlijk.

De twee belangrijkste soorten synthetische opaal

Synthetisch opaal is er in twee soorten: wit opaal en zwart opaal. De witte opaal is over het algemeen duurder dan de zwarte, grotendeels omdat het wit er natuurlijker uitziet dan het zwart.

Een nieuwe man die opaal Opaal opaal heeft is onlangs op de markt gekomen en veel mensen denken dat het een nieuw opaal is, maar het is synthetische synthetische opaal.

synthetische opaal

Monarch opaal is de meest verwarrende door de mens gemaakte opaal voor zover donker zwart de insluitingen van de inktrolijn eruit zien als behandeld Andamooka steen

Een andere door de mens gemaakte opaal is Aurora Opal gemaakt door het Duitse bedrijf Pinfire Gems en Colloids

Deze synthetische opalen en synthetische geïmpregneerde opalen, grof en fijne kristallijne opalen hebben een niet-directionele spel-van-kleur en worden gezien in veel opaal-armbanden. Ze verkopen Aurora black opal, Fire opals en Crystal opals. De Aurora opaalpatronen worden beschreven als onregelmatige en niet-gerichte wervelingen.

Bello opaal door Sanwa, een bedrijf in Hong Kong dat zowel synthetische opalen als synthetisch turkoois maakt.

SYNTHETISCHE OPALE CHEMISCHE SAMENSTELLING: SiO2.nH2O + Hars

Veel landen produceren opalen omdat het een waardevolle edelsteen is, dus we verwachten helaas dat er meer synthetische opalen op de markt komen. Voor zover ons bekend zijn China en Thailand voortdurend bezig met het produceren van nieuwe producten voor deze markt om de nietsvermoedende koper opaal te vangen. Professionele laboratoria proberen hun product als merknaam op de markt te brengen.

Synthetisch opaal is verkrijgbaar in vellen of blokken. Blokken worden gebruikt om armbanden te maken en vellen zijn ideaal voor inlegwerk of bijpassende sets ringen, hangers en oorbellen.

Waarschuwing voor hobbymessen, de meeste van deze synthetische silica opalen hebben dezelfde eigenschappen als natuurlijke opalen, die problemen met de longen kunnen veroorzaken, silicose genaamd.

Waarschuwing emittor Koper Pas op!

WINKEL VOOR OPAL

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

4 mensen vonden dit artikel nuttig

Zoek de Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 artikelen
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
43 artikelen
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 artikelen
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 artikelen
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 artikelen
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 artikelen
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 artikelen
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 artikelen
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 artikelen