Obrada...
Mexican Fire Opal Information
Informacije o meksičkom požaru
Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Obrada...

You will come across with two major kinds of Mexican fire opal. The first are a transparent orange, red, and yellow without any play of colour. Meanwhile, the second is brown and consists of tones, which are quite similar with some other precious opal. Mexican Fire opal, compared with other opals are subtle stones are responsive to stress, as well.

Want To Go Shopping? Check Out Our Fire Opals

Opals have proven to be the finest and most well-suited gem for pendants, earrings, brooches. Opal is the specific birthstone for those individuals who are born in October. With colours, ranging from yellow to orange then, to red and brown on different angles. When purchasing Mexican Fire Opal, its play of colour is the most important.

In fact, keeping them in a stretched plastic bag, with a moist piece of cotton or cloth will help to avoid dryness. Due to their water content, opals are also perceptive to rapid changes in heat. The MOHS scale is used to determine if a mineral was delicate or hard. A score of 5.5 is the hardness of window glass.Opal tends to measure at similar5.5-6 rates in stiffness, just cleaning the dust off from an opal will steadily decrease its shine. The best solution is to sanitize your opals by using a soft fabric. Also, fire opals are well-suited for pendants, earrings, and brooches.

The Legend of Fire Opal

The term “Opal” originates from the Greek word “Opallus” which literally means to make out a change in colour. Presently, the Latin word “opalus” developed, which means valuable stone. For earliest people who have believed in the therapeutic control of Opal. It is stated to be able to resolve despairs and to assist its wearer to discover true love.

The ancient civilizations of central America, the Aztec or Mayan considered fire opal as a stone that represented life and was created in the heavens. Fire opal was known as the Paradise bird due to its brilliant colours compared to other gemstones and was created in heavenly waters.

Unfortunately, many records were destroyed by Spanish conquistadores and most oral information has been lost

Today the metaphysics of fire opal is that it will fill your soul with joy and happiness, and one only has to look to fire opal and enjoy the colours and fire that helps releases free flow of your emotions and feeling of warmth and harmony.

Fire opal is also associated with the second charka and is said to promote sexual healing and therefore helps current relationships

Cut:

Fire opals are frequently facetted, but can also be perceived from cabochon. However, the brown fire opals displaying a play or colour are always engraved as cabochons.

Colour:

The rarest and well-regarded colour of the fire opal is the intense red-orange, which originated from Mexico.

Transparency:

Unlike several opals, high-quality fire opal can be lucid to transparent. In fact, fewer grades have the tendency to have a gloomy appearance.

Illumination:

Fire opal looks best during daytime or when the sun risesdisplaying its brilliant colour and fire, which are truly beautiful.

Fire Opal’s Locality and Deposits

Mexico has world famous fire opals that were mined from 1870 in Queretaro is Santa Maria del Iris

There are still mines working around Queretaro today ,and are mostly small scale family mines

In 1950 good deposits were found in the state of Jalisco,and even today you can book tours of Magdalena opal mines and visit the opal pit .some local do call Mexican opal Jalisco opal.

Opals are mined in Mountain ranges, as these opals are volcanic.

Rock cavities were filled with silica, crystalline forms and an opal is formed and as it is amorphous it is classed as mineraloid.

Common name for Mexican opals is Fire opals and were not discovered till 1835 but ancient Mexican civilizations known as Mayans or Aztecs did use opals in their rituals

Fire Opal Gemology

Class: Opal

Chemical Composition: SiO2 .nH2O hydrous silicon dioxide

Resistance: 5.5 to 6.5 (based on Moh’s scale)

Refractive Index: 1.37 to 1.52

Crystal Structure: Amorphous

Specific Magnitude: 1.98 to 2.50

Birefringence: None

Colour of Streak: White

Absorption Spectrum: 590 – 400, 700 - 640

Fluorescence: Green-brown

Our Best Mexican Fire Opals

Naići ćete na dvije glavne vrste meksičkog vatrenog opala . Prvi su prozirna narančasta, crvena i žuta bez ikakve igre boja. U međuvremenu, drugi je smeđi, a sastoji se od tonova, koji su prilično slični nekim drugim dragocjenim opalima. Meksički vatreni opali , u usporedbi s drugim opalima, suptilni su kamenčići koji reagiraju i na stres.

Želite ići u kupovinu? Pogledajte naše žalbe o vatri

Opals su se pokazali najboljim i najprikladnijim draguljem za privjeske, minđuše, broševe. Opal je specifičan kamen za one osobe koje su rođene u listopadu. Sa bojama, koje se kreću od žute do narančaste do crvene i smeđe pod različitim kutovima. Kod kupnje meksičkog vatrenog opala najvažnija je njegova igra boja.

Zapravo, držanje u nategnutoj plastičnoj vrećici, s vlažnim komadom pamuka ili tkanine, pomoći će da se izbjegne suhoća. Zbog sadržaja vode, opali su također osjetljivi na brze promjene topline. MOHS ljestvica koristi se za utvrđivanje je li mineral osjetljiv ili tvrd. Ocjena 5,5 je tvrdoća prozorskog stakla. Optički se teže mjeriti krutošću od 5,5-6 stupnjeva, a samo čišćenje prašine s opala stalno će umanjiti njegov sjaj. Najbolje rješenje je sanitirati svoje opale pomoću meke tkanine. Također, vatrogasni opali dobro su prikladni za privjeske, naušnice i broševe.

Legenda o vatrenom opalu

Izraz "Opal" potječe od grčke riječi "Opallus" koja doslovno znači mijenjati boju. Danas se razvila latinska riječ opalus, što znači vrijedan kamen. Za najranije ljude koji su vjerovali u terapijsku kontrolu opala. Navodi se da može riješiti očaja i pomoći svom nositelju da otkrije pravu ljubav.

Drevne civilizacije središnje Amerike, Azteci ili Maje smatrali su vatreni opal kamenom koji predstavlja život i stvoren je na nebesima. Vatreni opal bio je poznat kao rajska ptica zbog svojih sjajnih boja u usporedbi s drugim draguljima, a stvoren je u nebeskim vodama.

Nažalost, španjolski konkvistadori uništili su mnoge zapise i većina usmenih podataka je izgubljena

Danas je metafizika vatrenog opala da će ispuniti vašu dušu radošću i srećom, a samo treba paziti da zapalite opal i uživate u bojama i vatri koja pomaže u oslobađanju slobodnog protoka vaših emocija i osjećaja topline i sklada.

Vatreni opal također je povezan s drugom charkom, a kaže se da promovira seksualno ozdravljenje i stoga pomaže trenutnim vezama

Izrezati:

Vatreni opali često su vidljivi, ali se mogu uočiti i iz kabochona. Međutim, smeđi opali vatre koji prikazuju predstavu ili boju uvijek su urezani kao kabokoni.

Boja:

Najrjeđa i cijenjena boja vatrenog opala je intenzivna crveno-narančasta, koja potječe iz Meksika.

transparentnost:

Za razliku od nekoliko opala, visokokvalitetni vatreni opali mogu biti lucidni do prozirni. Zapravo, manje ocjene imaju tendenciju da imaju tmurni izgled.

Osvjetljenje:

Vatreni opal izgleda najbolje tijekom dana ili kada izlazi sunce pokazujući svoju sjajnu boju i vatru, koji su uistinu prekrasni.

Lokalitet i depoziti vatrenog Opala

U Meksiku se nalaze svjetski poznati vatrogasci koji su minirani od 1870. u Queretaru, Santa Maria del Iris

I danas u Queretaru još uvijek rade mine, a uglavnom su to manje obiteljske mine

1950. godine pronađena su dobra nalazišta u državi Jalisco, a i danas možete rezervirati obilazak rudnika Magdalene opal i posjetiti jamu opala. Neki lokalni nazivaju meksički opal Jalisco opal.

Opali se miniraju u planinskim lancima jer su ti opali vulkanski.

Šupljine stijena bile su ispunjene silikagelom, kristalnim oblicima i formira se opal, a kako je amorfan, klasificira se kao mineraloid.

Uobičajeni naziv za meksičke opals je Vatreni opali i nisu otkriveni do 1835. godine, ali drevne meksičke civilizacije poznate kao Maje ili Azteci koristile su opale u svojim ritualima.

Vatrena opalna gemologija

Klasa : Opal

Kemijski sastav: SiO2 .nH2O hidratni silicijev dioksid

Otpor: 5,5 do 6,5 (na temelju Mohove skale)

Indeks loma: 1,37 do 1,52

Kristalna struktura: amorfna

Specifična veličina: 1,98 do 2,50

Birefringence: Nema

Boja pruge: Bijela

Spektar apsorpcije: 590 - 400, 700 - 640

Fluorescencija: Zeleno-smeđa

Naši najbolji meksički vatrogasci

Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Je li ovaj članak bio koristan?

5 ljudi smatraju da je ovaj članak koristan

Pretražite Opal Encyclopedia

A-Z Of Opals

A-Z Of Opals

A complete list of your favourite Opal from all over the world
31 članaka
Did you know?

Did you know?

Check out our fascinating information and articles on all things amazing in the Opal world
42 članaka
How To's

How To's

All of your favourite Opal How To's
20 članaka
News

News

What's trending in the Opal Industry
41 članaka
Opal Auctions  Verified Sellers

Opal Auctions Verified Sellers

Opal Auctions sellers who are approved as opal Verified Sellers
4 članaka
Opal Information

Opal Information

Information about Opal and its colorful history
103 članaka
Opal Stories

Opal Stories

Feel like reading a yarn or two?
6 članaka
Technical Opal Information

Technical Opal Information

All there is to know about Opals including Black Opals, Ethiopian Opals & Boulder Opal
15 članaka
Testimonials

Testimonials

Feedback from our VIP customers
5 članaka